دانشجوی دکتری مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان – رتبه 1-شاگرد اول دانشکده و دانشگاه با معدل 19/42

کارشناس ارشد مهندس شیمی (گرایش پیشرفته) – دانشگاه صنعتی اصفهان

1-Effect of the feed splitting and heat integration in classical arrangements on the Cost Minimization in Separation of the Ternary mixture, Chemical Engineering and Processing.
2-Cost Minimization by Genetic Algorithm and Energy Consumption Investigation in Separation of Ternary mixture, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition.
3-Cost Minimization by Genetic Algorithm and The Investigation of Heat Integration Effect on Energy Quality by Exergy Analysis in Separation of Ternary mixture, The 3rd Technical Conference of Thermodynamic.
4-Analyzing and Checking the Wastewater Refinement Systems by Exergy Analysis, 4th Annual Clean Energy Conference.
5-Optimization of Distillation Columns by GA, 14th Iranian National Congress of Chemical Engineering.
6-Comparison the petlyuk distillation column and prefractionator with heat integration and optimizing by genetic algorithm, 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering.

1-دروس تخصصی:
ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کنترل فرایند، ریاضیات(پایه و کاربردی مهندسی شیمی)، موازنه و طرح واقتصاد مهندسی
2-نرم افزارهای تخصصی:
MATLAB –Hysys – Aspen Plus – Aspen Icarus – Aspen HX.Net– Aspen B.jac
3-مباحث تخصصی:
بهینه سازی فرایند با الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و ….) ، شبکه عصبی، انتگراسیون فرایند، تکنولوژی پینچ، تکنولوژی اکسرژی، فرایند تقطیر، فرایندهای غشایی

 1. تدریس درس نرم افزار (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 95 و بهار 96 (برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته شیمی)
 2. تدریس درس مکانیک سیالات در دانشگاه آزاد تهران جنوب – زمستان 95 و بهار 96
 3. تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 95 (برای دانشجویان ترم 7)
 4. تدریس دروس آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در موسسات بینش-نگاره و موسسه جهش – تابستان، پاییز و زمستان 95 و بهار 96 در تهران
 5. تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در موسسه نوین صدرا – شهر اصفهان – پاییز و زمستان 95
 6. تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 94 (برای دانشجویان ترم 7)
 7. تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – اصفهان و تبریز – از تابستان 94
 8. تدریس دروس (ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی وکنترل فرایند) برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1387 تا کنون
 9. تدریس دروس (ترمودینامیک، طراحی راکتور و پدیده های انتقال پیشرفته) برای آزمون دکترای مهندسی شیمی از سال 1393 تا کنون
 10. تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از سال 1385 تا کنون و تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1388 تا کنون
 11. تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سال 1391 تا کنون
 12. تدریس نرم افزار MATLAB در اداره کل آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 13. تدریس نرم افزار MATLAB در دانشگاه صنعت نفت
 14. تدریس نرم افزار Hysys در دانشکده شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 15. تهیه لوح فشرده آموزشی “مدیریت انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” به عنوان بزرگ ترین پروژه آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی